Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego LeTulac


1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez firmę LeTulac Anna Jaguś-Tamilla pod adresem elektronicznym letulac.pl.

2. Sprzedającym jest firma LeTulac Anna Jaguś-Tamilla, wpisana do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)  pod numerem NIP: 7692177378, Regon: 363966081, zwana także zamiennie „Sprzedawcą”.

Kontakt z Sprzedawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@letulac.pl

3. Podstawa prawna niniejszego regulaminu:

  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926),
  • Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

§ 1 Zasady Ogólne

1.1. Definicje:

1.1.1. Sprzedawca – LeTulac Anna Jaguś-Tamilla, wpisana do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)  pod numerem NIP: 7692177378, Regon: 363966081, zwana także zamiennie „Sprzedawcą”.

1.1.2 Klient – (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba
prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności
do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę
swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie
Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy, przy
czym co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego
mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach
życia codziennego.

1.1.3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.1.4. Przedsiębiorca – Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

1.1.5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego
zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży (ułatwienie techniczne). Podczas trwania Akcji Promocyjnej, Sprzedawca w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych przyczyn może uzależnić
zawarcie jednej Umowy sprzedaży dla kilku Produktów w ramach Zestawu Promocyjnego, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży

1.1.6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca
w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych (rzeczowo uzasadnionych) przyczyn może zastrzec zawarcie wyłącznie jednej Umowy dla kilku Produktów z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami – np. Zestawu Promocyjnego, według treści Regulaminu Akcji Promocyjnej.

1.1.7. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i wyprodukowane przez Sprzedawcę.

1.1.8. Akcja promocyjna – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, takie jak na przykład obniżenie Ceny za
Produkt lub Zestaw Promocyjny, czy też obniżenie / brak kosztów wysyłki.

1.1.9. Regulamin– niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.2. Sklep internetowy letulac.pl prowadzony przez Sprzedającego prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internetowej w formie umowy zawartej na odległość z osobą kupującą produkty, zwaną dalej Kupującym.

1.3. Informacje o produktach lub usługach podane na stronie internetowej Sprzedającego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.4. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania zakupów stanowi niniejszy Regulaminem

1.5. Regulamin określa:

  • zasady i warunki składania Zamówień
  • procedurę reklamacyjną
  • procedurę odstąpienia od umowy sprzedaży

1.6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

§ 2 Oferowane produkty

2.1. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym LeTulac są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

2.2. Zdjęcia oferowanych produktów w zbliżony sposób odwzorowują rzeczywisty stan i kolor prezentowanych przedmiotów. Odcienie kolorów oraz kształt produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu.

§ 3 Składanie i realizacja zamówień

3.1. Warunkiem realizacji zakupów jest poprawne złożenie zamówienia na Stronie Internetowej, wyboru płatności oraz sposobu wysłania wybranych produktów.

3.2. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Kupującego danych umożliwiających kontakt i miejsce dostarczenia zamówionego towaru:

  • imię i nazwisko
  • adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj)
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,

Niezbędna jest także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Przeczytałem i akceptuję regulamin sklepu”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

3.3. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

3.4. Złożone przez Kupującego Zamówienie jest potwierdzane przez Sprzedającego poprzez wysłaną wiadomość email. 

3.5. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3.6. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Kupującego.  

§ 4 Cena produktów i formy płatności

4.1. Ceny oferowanych produktów zamieszczone są przy każdym produkcie.

4.2. Wszystkie ceny są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, chyba że warunki Akcji Promocyjnej obowiązującej w danym czasie w Sklepie Internetowym stanowią inaczej.

4.3. Na każdy sprzedany towar, na życzenie Kupującego, Sprzedający może wystawić fakturę. Należy o tym poinformować w komentarzu podczas składania zamówienia.

4.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Internetowej Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych towarów, a także przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed wprowadzanymi zmianami przez Sprzedającego.

4.5. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu. Do wyboru są następujące formy płatności:

4.5.a. Za pomocą systemu płatności on line PayU;

4.5.b. Za pomocą systemu Blik;

4.5.c. Za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego.

§ 5 Czas realizacji zamówienia i dostawa

5.1. Czas realizacji zamówienia liczony jest od daty wpłynięcia należności lub pozytywnej autoryzacji płatności. Czas ten wynosi 10 dni roboczych w przypadku produktów dostępnych w opcji „na zamówienie”. Produkty dostępne „od ręki” wysyłane są w najbliższym dniu roboczym.

5.2. Czas realizacji nie uwzględnia czasu potrzebnego na dostawę, który jest uzależniony od rodzaju przesyłek (najczęściej jest to 1 -2 dni robocze).

5.3. Na wpłatę za złożone zamówienie czekamy 3 dni robocze. Po tym czasie nieopłacone zamówienie zostanie anulowane.

5.4. Dołożymy wszelkich starań aby wszystkie zamówienie były realizowane jak najszybciej. Jeśli zależy Państwu na szybszej realizacji zamówienia niż określa to regulamin, prosimy o kontakt poprzez kontakt@letulac.pl.

5.5. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu (panel informacyjny)

5.6. Ceny podane są indywidualnie, zależnie od wielkości i ciężaru przesyłki. Cena widnieje przy złożonym zamówieniu, lub po wcześniejszym kontakcie ze sprzedawcą.

5.7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia powstałe w dostawie zamówionych produktów wynikające z przyczyn leżących po stronie Dostawcy lub Kupującego.

§ 6 Odstąpienie od umowy

6.1. Konsumentowi i konsumentowi-przedsiębiorcy przysługuje prawo zwrotu lub wymiany zakupionego przedmiotu bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania zamówionego produktu. W przypadku chęci dokonania zwrotu, uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres: kontakt@letulac.pl.

6.2. Warunkiem akceptacji zwrotu jest przesłanie zakupionego produktu bez oznak użytkowania w nienaruszonym stanie z wszystkimi przyczepionymi metkami. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu oraz oświadczenie odstąpienia od umowy.

6.3. Zwracany towar prosimy przesłać na adres:

LeTulac, Anna Jaguś-Tamilla, ul. Rafała Wojaczka 7/42, 51-169 Wrocław.

6.4. Pieniądze za zwrócony przedmiot wraz z kosztami wysyłki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od dnia odebrania produktu przez LeTulac.

6.5. Zwrot zostanie dokonany przelewem bankowym na konto podane w oświadczeniu odstąpienia od umowy.

6.6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupujcego kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6.7. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

6.8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt wyprodukowany według indywidualnej specyfikacji podanych przez danego Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorce.

§ 7 Reklamacje

7.1. W przypadku niezgodności towaru z zawartą umową sprzedaży, Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy-Konsumenta przysługuje możliwość złożenia reklamacji.

7.2. Reklamację produktu należy zgłosić drogą elektroniczną przesyłając wypełniony formularz na adres kontakt@letulac.pl. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wad, zdjęcia, numer zamówienia, dane osobowe. Następnie, po potwierdzeniu przez Sprzedającego otrzymania formularza zgłoszeniowego, należy wysłać reklamowany produkt wraz z wypełnionych formularzem reklamacji. Całość należy wysłać na adres: LeTulac, Anna Jaguś-Tamilla, ul. Rafała Wojaczka 7/42, 51-169 Wrocław

7.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania produktu.

7.4. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczki pocztowej ekonomicznej) zwracamy po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7.5. Przedmiotem reklamacji nie mogą być uszkodzenia powstałe podczas transportu.

§ 8 Bezpieczeństwo danych osobowych

8.1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.

8.2. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

8.3. Dane maja charakter poufny i nie będą ujawniane osobom trzecim.

§ 9 Postanowienia dotyczące klientów nie będących konsumentami

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami – Konsumentami.
9.2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za
opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
9.4. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
9.5. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego
roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty pięciuset złotych.
9.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
9.7. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 10 Postanowienia końcowe

10.1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.

10.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

10.3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin, dostępnej pod adresem letulac.pl/regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującegoobowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

10.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne kodeksu cywilnego. Kwestie sporne, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązywane będą w pierwszej kolejności polubownie. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygniecia sporów będzie sad właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.